Skrivandets värld är fylld av ibland lite svåra ord som inte alltid är helt enkla att förstå. Vi har därför satt ihop en ordlista till dig som är lite av en nybörjare på detta, precis som jag.

Kanske har vi en svenskalärare där ute i cyberspace med passion för ordet? Vi tar gärna emot hjälp med lite grammatiska tips och trix när det kommer till skrivande, maila dina tips till tips@dropastory.com.

A

Adverb – ett ord som används för att beskriva en handling eller ett tillstånd.

Aforism – en aforism är en tanke, ett kort och kärnfullt uttryck
alternativt ett kort och slagkraftigt uttryck för en tanke

Aktiva verb – används för att kommunicera om handlingar som direkt görs av någon eller något. Ex. Kalle klappar hunden.

Allegorisk – är i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs. Synonymer: bildlig framställning, liknelse, fabelparabelmetafor.

Allitteration – kallas även för stavrim, bokstavsrim eller uddrim, är en stilfigur där flera ord i ett sammanhang börjar med samma ljud, eller med samma, eller liknande, fonem. Synonymer: bokstavsrimbegynnelserimstavrimuddrim.

Anafor – anafor är ett stilgrepp där ett eller flera ord upprepas i inledningen av meningar eller verser.

Antagonisten motståndare till ett verks huvudperson.

Antologi – en samling, företrädesvis litterära verk, till exempel novellsamling, där flera författare har skrivit varsitt kapitel. Termen kan även användas för film-, musik- och notsamlingar.

 

B

Brödtext – den löpande texten i en tidningsartikel, i en trycksak eller på en webbsida.

 

C

Chefredaktör – huvudredaktören på en tidning, tidskrift eller annan media. Har den högsta journalistiska funktionen på en tidning. Är ibland även ansvarig utgivare.

Cliffhanger – ”någon som hänger från en klippa”. Cliffhangers, ett kapitelslut där det är som mest spännande för att locka till läsning i nästa kapitel.

 

D

Dystopi – en negativ samhällsvision.

Dramaturgi – ett grekiskt ord som betyder handling. Dramaturgin är berättandets ”grammatik” som förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse.

Dramaturgisk Kurva – beskriver hur ett drama ska byggas upp. Dramaturgi är konsten att berätta en handling så att den fängslar publiken.

 

E

 

F

Fonem – språkljud som är distinktivt, dvs. används i ett språks ljudsystem för att skilja olika betydelser åt. Om utbyte av ett ljud i ett ord mot ett annat ljud ger ett nytt ord med en annan betydelse är de båda ljuden olika fonem. Eftersom t.ex. par och kar är olika ord i svenskan är /p/ och /k/ olika fonem. Synonymer:  språkljudsenhetljudenhet.

Förklaring – du förklarar för läsare vad som sker – Exempel: Han slog armarna om sig och huttrade = gestaltning
Han frös = förklaring – På engelska säger man ”show don’t tell” när man talar om gestaltning.

 

G

Gemen – liten bokstav

Gestaltning – läsaren får dra egna slutsatser – du visar istället för att berätta

 

H

Huvudkaraktär – den verkliga huvudpersonen i berättelsen.

 

I

Ingress – den inledande delen av en artikel. Ingressen ska sammanfatta artikeln genom att ta fram det viktigaste och att locka till läsning av resten av artikeln.

 

J

Jamb – En versfot som består av två stavelser, först en obetonad som följs av en betonad.
Alternativt: är en stigande versfot där en kort stavelse följt av en lång stavelse.

 

K

Karaktärer – personer/figurer i boken med olika egenskaper, t.ex. den snälle, den onde.

 

L

Lektör – Läser text/manus och ger kommentarer kring styrkor och svagheter. Lektören kan också ge förslag, tips och råd om hur texten/manuset kan utvecklas och förbättras. Vid ett lektörsutlåtande analyseras dramaturgi, handling, dialog, karaktärer, miljö och gestaltning.

 

M

Metafor – ett sätt att uttrycka sig som innebär att man använder ett bildligt uttryck för att säga något. Synonymer: bildligt uttryck, bildliknelseallegorisymboltropbildspråk.

 

N

 

O

 

P

Passiva verb – används för att kommunicera om handlingar som någon eller något blir utsatt för. Ex. Hunden klappas av Kalle.

Premiss – förutsättningarna/utgångspunkterna/villkoren för berättelsen.

Publicist – journalist, författare, tidningsman, skribent.

 

Q

 

R

Redaktör – en person som bestämmer eller redigerar innehåll i en tidning, tidskrift eller bokverk.

Research – att ta reda på hur saker man tänker skriva om går till i verkligheten, t.ex. i en domstol.

 

S

Story – handlingen.

Synopsis – en text som på några få sidor berättar handlingen i boken och presenterar de viktigaste karaktärerna.

 

T

Tempus – tidsförhållande som märks i verb. Blandning av tempus sker bara om det verkligen finns ett skäl till det!

 

U

 

V W

 

X Y Z

 

Å

 

 

Ä

 

Ö