Ladda ner appen idag!

Via Drop a Storys app, med bland annat den dramaturgiska kurvan, kommer du, oavsett var du befinner dig i världen, att kunna planera din nästa berättelse snabbt och smidigt.

Den dramaturgiska kurvan ger dig en sammanfattad story för just din skrivaridé, ett hjälpmedel för att du ska få dina berättelser på pränt direkt när du får den där snilleblixen – eller – blixtarna!

Nedan får du mer information om vad du kan hitta i appen men vi rekommenderar dig att ladda hem appen och undersök den själv!

Du hittar appen på Appstore och Googleplay och den finns på svenska och engelska. Den ändrar automatiskt till engelska om telefonen är inställd på annat språk än svenska.

Download the app today!

Through the Drop a Story app, including the dramaturgical model, no matter where you are in the world, you’ll be able to plan your next story quickly and smoothly.

The dramaturgical model gives you a summarized story for your writing idea, a tool for you to get your stories written down right when you get that genius idea!

You can find the app on Appstore and Googleplay and it is available in Swedish and in English. It automatically changes to English if the phone is set up in a language other than Swedish.

————————————————————————————————————————————————–

Vad ser du? Vem står bredvid dig? Sa någon något intressant?

Tanken med Drop a Storys app är att den direkt fångar den där tanken, det där minnet eller den där reflektionen, som så snabbt bara annars försvinner. Genom att skriva ner idéerna så har du dem samlade i ett format som bara är att plocka fram när du väl har tiden att sätta dig för att påbörja din bestseller!

Appen kan absolut stödja dig i dina första trevande steg till en författarkarriär och hjälpa dig att komma ihåg karaktärer, platser och händelser i kommande romaner.

Vi erbjuder “Köp inuti app” om du önskar kunna lägga upp fler stories än de två som är gratis, spara ditt material externt och inte bara i telefonen om olyckan skulle vara framme, välja eget foto som omslag och ge dig möjligheten att maila dina betraktelser och den dramaturgiska kurvan till dig själv. Kostnaden för den utökade versionen av appen är 100 kr som du bara betalar en gång!

Du hittar appen på Appstore och Googleplay och den finns på svenska och engelska. Den ändrar automatiskt till engelska om telefonen är inställd på annat språk än svenska.

The text will follow in english…

What/who do you see? Who’s standing next to you? Did you overhear something interesting?

The idea of the Drop a Story app is that it directly captures your thoughts, that memory or that reflection in a flash of a moment. By writing down the ideas in the app you have them gathered in a format, that you can pick up once you have the time, to start writing your bestseller!

The app can certainly support you in your first tentative steps to a writing career and help you remember characters, locations and events in upcoming novels.

We offer “Buy in app” if you wish to be able to post more stories than the two that are free, save your material externally and not only on your phone in case of an accident, choose your own photo as the cover and give you the opportunity to email your reflections and the dramaturgical model to yourself. The cost of the extended version of the app is about $10, which you only pay once!

You can find the app on Appstore and Googleplay and it is available in Swedish and in English. It automatically changes to English if the phone is set up in a language other than Swedish.

         

————————————————————————————————————————————————–

Dramaturgiska kurvan

I Drop a Storys app är den dramaturgiska kurvan i fokus. Den dramaturgiska kurvan beskriver hur ett drama kan byggas upp i en bok. Appen ger dig möjlighet att fånga ögonblicket mitt i iakttagelsen när du är på tex. jobbet, på bussen eller studerar människor på en flygplats.
I den dramaturgiska kurvan bygger du upp dramat i boken utifrån modellens olika delar – anslag, presentation, fördjupning, upptrappning, klimax, avrundning. Händelserna läggs till som punkter och du drar texten, knuten till punkten, till vart och när i historien dramat sker. Klickar du på bilden av den dramaturgiska kurvan där dina punkter syns, får du upp en större bild och kan flytta punkterna dit du föredrar.
Men för att kunna knyta karaktärer och platser till dina händelser bör du först skriva i vilka din huvudpersoner är och vart händelserna har sin plats.

The Dramaturgical model

In the Drop a Story app, the dramaturgical model is in focus. The dramaturgical model describes how a drama can be built up in a book. The app allows you to capture the moment in the middle of the sighting when you are at work, on the bus or studying people at an airport.
In the dramaturgical cmodel, you build up the drama in the book based on the different parts of the model appropriation, presentation, immersion, escalation, climax/perpeti, rounding out. The events are added as points and you drag the text, attached to the point, to where and when in the story the drama occurs. Clicking on the image of the dramaturgical curve where your points appear, you’ll get a larger image and move the points to where you prefer.
But in order to connect characters and locations to your events, you should first write in who your protagonists are and where the events are taking place.
You can find the app on Appstore and Googleplay and it is available in Swedish and English. It automatically changes to English if the phone is set up in a language other than Swedish. Buy in the app if you want to be able to post more stories, save your material externally and not just on your phone, take a picture to a cover and be able to email you your reflections.

Dags att skapa din första Story!

Utan att logga in och utan att registrera ett konto, kan du skapa två stories utan kostnad. Om du vill skapa fler och spara dessa externt, inte bara i telefonen, är engångskostnaden 100 kr.

Det finns olika genres att välja mellan men du kan också lägga till egna. I inledningen av varje story väljer du om du vill lägga in en kortfattad synopsis, en kortfattad sammanfattning av din nya kommande berättelse som ger en teeser om vad din berättelse kommer att handla om.

Namnet på din Story kan vara ett arbetsnamn eller om du redan vet vad din bok ska heta, skriv det. Genom att klicka på ikonen kan du också byta ikon. Om du väljer att registrera ett konto (100 kr i engångskostnad) kan du välja en ikon från telefonens bilder eller ta en egen bild. Sen är det bara att klicka på “Skapa Story”.

Du hittar appen på Appstore och Googleplay och den finns på svenska och engelska. Den ändrar automatiskt till engelska om telefonen är inställd på annat språk än svenska. Köp inuti app om du önskar kunna lägga upp fler stories, spara ditt material externt och inte bara i telefonen, välja omslag och kunna maila dig dina betraktelser.

Time to Create Your First Story!

Without logging in and without registering an account, you can create two stories free of charge. If you want to create more and save these externally, not just in your phone, the one-time cost is 100 SEK.

There are different genres to choose from but you can also add your own. At the beginning of each story, you choose whether to add a brief synopsis, a brief summary of your new upcoming story. This provides a teeser on what your story will be about.

The name of your Story can be a working name or if you already know what your book should be called, type it. By clicking on the icon, you can also change the icon. If you choose to register an account ($10 one-time cost), you can choose an icon from your phone’s photos or take your own picture. Then just click “Create Story.”

Dags att lära känna personerna du vill skriva om!

Ett av Eleonor Sagers tips har hon ett tips som jag har tagit till mig; “– Tyck om din huvudkaraktär och gör henne till någon du vill hänga med, länge!”

Nu när du ska försöka porträttera dina karaktärer, så finns det säkert lika många sätt som det finns författare att göra det på. Appen kan absolut hjälpa dig på vägen. Oavsett vart du befinner dig är oftast din telefon med dig så skriv ner saker du ser och upplever!

Namn, ålder, yrke/sysselsättning, roll i storyn, egenheter och konstigheter samt karaktärsdrag är det du kan lägga in i appen. Samt såklart en övrigt kategori som du fyller med precis vad du vill. Det skulle kunna vara enkla, snabba iakttagelser och gestaltning av personer du ser i din vardag.

Du hittar appen på Appstore och Googleplay och den finns på svenska och engelska. Den ändrar automatiskt till engelska om telefonen är inställd på annat språk än svenska. Köp inuti app om du önskar kunna lägga upp fler stories, spara ditt material externt och inte bara i telefonen, välja omslag och kunna maila dig dina betraktelser.

Time to get to know the people you want to write about!

One of Eleonor Sager’s tips, she has a tip that I have taken to me; “- Enjoy your main character and make her/him someone you want to hang out with for a very long time!”

Now that you’re going to try to portray your characters, there are surely as many ways as there are writers to do it. The app can definitely help you along the way. No matter where you are, your phone is usually with you, so write down things you see and experience!

Name, age, occupation/employment, role in the story, quirks and oddities and character traits are what you can put into the app. And of course an other category that you can fill with just whatever you want. It could be simple, quick observations and portraying of people you see in your everyday life.

You can find the app on Appstore and Googleplay and it is available in Swedish and in English. It automatically changes to English if the phone is set up in a language other than Swedish.

           

Location Location Location

Platser – Var utspelar sig din berättelse? Hur ser det ut? Är vi i ett land, en stad, ett rum, ett torg – var är vi? Vilka vistas på platsen och i vilka sammanhang?

Övrigt – Vilka befinner sig på platsen och varför? Vilken historia har platsen?

Fundera över hur miljön kan användas för att förtydliga och förstärka dina karaktärers känsla, ge scenerna liv! Du målar en canvas med hjälp av miljöskildringar och med hjälp av dina karaktärer. Ett rum fullt av gitarrer får oss att förstå att karaktären älskar musik och troligen spelar själv.

Att beskriva miljön behöver inte göras i långa stycken eller i kapitel efter kapitel. Leta upp några specifika, gärna udda och talande detaljer. Försök få karaktären att luta sig mot, äta av, springa runt och interagera med sin miljö.

Om du beskriver en miljö, en stad, som många andra har befunnit sig i finns det en risk att de tappar läslusten om inte skildringen upplevs som “rätt”. Var inte alltför detaljrik för att återskapa “rätt” miljö.

Du hittar appen på Appstore och Googleplay och den finns på svenska och engelska. Den ändrar automatiskt till engelska om telefonen är inställd på annat språk än svenska. Köp inuti app om du önskar kunna lägga upp fler stories, spara ditt material externt och inte bara i telefonen, välja omslag och kunna maila dig dina betraktelser.

Location Location Location

Places Where does your story take place? What’s it look like? Are we in a country, a city, a room, a square where are we? Who is staying on the site and in what contexts?
Other Who is at the scene and what are they doing there? What’s the history of the place?
Think about how the environment/location can be used to clarify and enhance your characters’ senses, bring the scenes to life! You paint a canvas using environmental descriptions, with the help of your characters. A room full of guitars makes us understand that the character loves music and probably plays himself.
Describing the environment and the location need not be done in long paragraphs or in chapter after chapter. Find some specific, preferably odd and telling details. Try to get the character to lean on, eat off, run around and interact with his environment. If you describe a location, a city, that many others have been in, there is a risk that they will lose their reading lust if the description is not perceived as “right”. Don’t be too detailed to recreate the “right” environment.
You can find the app on Appstore and Googleplay and it is available in Swedish and in English. It automatically changes to English if the phone is set up in a language other than Swedish.
Do you have any questions about the app, don´t hesitate send us an e-mail: info@dropastory.com
Om du har några frågor om appen, tveka inte, skicka oss ett mail: info@dropastory.com